Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Centralförbundets yrkesfiskeprogram

Havsområdet

Yrkesfiskets fångster och värdet på de totala fångsterna har stigit betydligt sedan år 2005. År 2013 fiskades 138 miljoner kilo fisk, den största årliga fångsten sedan statistikföringen inleddes år 1980. Räknat i kvoternas storlek, är Finland Östersjöns största fiskenation. Värdet på fångsterna är ändå fortsättningsvis en tredjedel lägre än vid 1980-talets början. Att den ryska marknaden stängts hotar också en positiv utveckling av fångsternas värde.

Antalet yrkesfiskare har under motsvarande tid sjunkit drastiskt. De fiskare som får minst 30 % av sina inkomster från fiske utgör 70 % av yrkesfiskarna. Tenden har under senasre år varit svagt nedåtgående. Yrkesfiskets volymer har koncentrerats till större trålare i året runt bruk.

De stora sälbestånden är det största hotet mot kustfisket. Man har försökt lösa sälproblemet genom att utveckla fångsttekniken och säljakten. Den växande skarvstammen skapar även den problem för fisket.

Fiskeregleringen i Östersjöns administreras numera av EU. Vår egen fiskeriförvaltning kompletterar regleringen med nationella bestämmelser.

Insjöområdet

De totala fångsterna i Insjö-Finland varierar betydligt beroende på variationer i siklöjsbestånden. Gösen har under senare år tydligt blivit den nästviktigaste arten. Samtidigt har fångstens totala värde stigit till 10 miljoner euro.

Antalet insjöfiskare har minskat med 80 % sedan 1980-talet. Minskningen har främst skett bland de som fiskar som bisyssla. De som fiskar på heltid har inte minskat nämnvärt.

Yrkesfiskets framtid

Lönsamhet och kontinuitet
Yrkesfisket är ekonomiskt lönsamt och utövas som bi- eller huvudsyssla. En god lönsamhet garanterar också att nya fiskare rekryteras till yrket.

Ekologisk hållbarhet och förnuftighet
Yrkesfisket får inte på ett betydande sätt hota fiskbeståndens fortplantning. Inom fisket ska man sträva efter att utnyttja tillväxtpotentialen, det vill säga, fisket får inte riktas på för unga individer. Fiskeregleringen bygger på försiktighetsprincipen i kombination med 1 § i lagen om fiske.

Primärproduktion av hög kvalitet
Man använder sig av fångstteknik som ger fisk av god kvalitet. Man hanterar och förvarar fisken på rätt sätt.

Konkreta åtgärder 2014-2020

  • Man påverkar beslutsfattandet i EU i ett så tidigt skede som möjligt
  • Skador förorsakade av säl och andra djur ska minimeras och ersättas. Också fiskeförbud ska ersättas
  • En fungerande logistik
  • Samarbetet mellan fiskare utökas
  • Utbildningen och fortbildningen av fiskare ska förbättras och informationsspridningen utvecklas
  • Fisket efter strömming och lax ska fortsätta
  • Regleringen av andra fiskarter ska ses över
  • Det ska finnas tillgång till goda fiskevatten till ett skäligt pris
  • Behövliga investeringsstöd ska tryggas
  • Regionala yrkesfiskeprogram ska göras upp

 yrkesfiskeprogram1. Kuvaaja TG/KKL
yrkesfiskeprogram2. Kuvaaja TG/KKL
yrkesfiskeprogram3. Kuvaaja TG/KKL
yrkesfiskeprogram4 Kuvaaja TG/KKL