Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Centralförbundets miljöprogram

Fisk- och kräftbestånden utnyttjas och vattenområdena vårdas enligt principerna för en hållbar utveckling. Enligt 1 § i lagen om fiske eftersträvar man i fångsterna till största möjliga bestående produktivitet, så att även kommande fångster tryggas. När fiskbestånden nyttjas bedriver man varken över- eller underfiske. Man sörjer för fiskevården, tryggar mångsidiga fiskbestånd och bevarar naturliga lekplatser.

Minska miljöbelastningen

Organisationen arbetar för att fiskerilagstiftningen, vattenlagstiftningen och övriga bestämmelser och stadganden utvecklas så att principerna för ett hållbart nyttjande av naturresurserna beaktas. Organisationen stöder och medverkar i sådana åtgärder som strävar till att både nationellt och internationellt minska på belastningen som försämrar fiskevattnens kvalitet.

Lokalt och regionelt strävar man till att fiskeområdenas nyttjande- och vårdplaner allt mer beaktar principerna för ett hållbart nyttjande av fiskresurserna. Man planerar nyttjande av fiskevattnen för olika fiskare och olika fiskesätt.

Fiske som bedrivs i enlighet med hållbara principer minskar även på näringsämneshalterna i vattnen. Ett effektivt fiske inverkar på en balanserad utveckling av vattenmiljön.

Trygga biodiversiteten

Då man i fiskeområdenas nyttjande- och vårdplaner i samråd med olika intressentgrupper begränsar fisket och övrigt nyttjande av vattenbiotoper av varierande slag tryggar man olika fiskarters behov av lekområden. Dessa avgränsade områden tryggar även förekomsten av naturlig vattenväxtlighet och småfauna.

I synnerhet hotade fiskarter (laxen och rödingen i Saimen) kräver att skyddsområden och fiskebegränsningar finns inskrivna i fiskeområdenas nyttjande- och vårdplaner. Nyttjandet av de naturliga laxstammarna i älvarna i Bottniska viken bör basera sig på skyddsprogrammet för lax (SAP), uppgjort av den internationella fiskerikommissionen för Östersjön.

Då fiskevattnen nyttjas effektivt och då man erbjuder fiskeupplevelser behövs även utplanteringar av fisk och kräfta. Vid utplanteringarna bör man sträva efter att använda fiskevattnens egna fiskstammar eller så genetiskt näraliggande som möjligt. Vid utplanyteringarna ska man använda stammar som inte sprider fisk- eller kräftsjukdomar.

Då nya arter utplanteras bör man iaktta försiktighetsprincipen. Kräftbestånden vårdas enligt med det nationella programmet för kräftbeståndens utveckling och fiskeområdenas nyttjade- och vårdplaner.

Tillvarata fiskresurserna

Vid fiske tar man tillvara en förnybar inhems naturresurs. Yrkesfiskarna uppmanas ekologiskt ändamålsenliga och energisparande redskapsinköp.

Vid nyttjandet av fiskfångsten prioriteras användning av fisk som människoföda, men även fiske efter foderfisk godkänns i sådana fall då man med ett effektivt fiske avlägsnar näringsämnen från vattnet och samtidigt upprätthåller balans i fskbestånden.

Vårdfiske är en effektiv metod att avlägsna näringsämnen från vattnet och ett sådant fiske kan eller måste i vissa fall ytföras även yrkesmässigt.

Då man ordnar fisket beaktas principerna för hållbar utveckling.

Förverkligande

Målen i organisationens miljöprogram uppnås i samarbete med fiskeri- och vattenmyndigheter, miljö- och naturskyddsorganisationer samt andra samarbetsparter genom utbildnings- och informationsverksamhet som riktar sig tioll organisationens medlemmar och fiskare. Organisationen gör och förmedlar utbilnings- och informationsmaterial som behövs i miljöarbetet.

Då miljöprogrammet förverkligas på det lokala planet sker det genom att man i fiskeområdenas nyttjande- och vårdplan definierar riktlinjerna för vården och nyttjandet av fiskevattnen. Nyttjnade- och vårdplanernas betydelse bör ökas. Riktlinjerna i fiskeområdets nyttjande- och vårdplaner bör även beaktas i den kommunala och regionala mark- och vattenomrdåesplaneringen.


 miljöprogram1_150px

miljöprogram2_150px

miljöprogram3_150px

miljöprogram4_150px