Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Vad är och gör ett delägarlag?

Vattenområdena innanför byagränserna är privata. Utanför byagränserna finns allmänna vatten. Allmänna vatten finns både i havet och i de största sjöarna.

Privata vatten kan tillhöra en fastighet, men vanligare är att vattenområdet är samfällt. Det betyder att vattnet tillhör flera delägarfastigheter. Det samfällda vattnet finns i fastighetsregistret som en egen enhet. Delägarfastigheterna kan ha rätt till olika stora andelar av det samfällda vattnet. Andelarna framgår av fastighetsregistret, både under det samfällda vattnets uppgifter och på delägarfastighetens fastighetsregisterutdrag. Delägare i det samfällda vattenområdet är ägarna till de fastigheter, till vilka hör en andel i vattenområdet.

Delägarlagets uppgift är att sköta om det samfällda områdets förvaltning och skötsel. Delägarlaget bestämmer över alla saker som rör samfälligheten, på samma sätt som en fastighetsägare bestämmer över sin fastighet.

I Finland finns över 20 000 samfällda vattenområden. För vart och ett svarar ett delägarlag. Många delägarlag är okonstituerade, vilket betyder att det kanske inte hålls regelbundna möten eller finns någon verksamhet.

Befrämjande av delägarlagens verksamhet hör till Centralförbundet för Fiskerihushållnings centrala uppgifter. Från CFF kan man få råd och hjälp i frågor som gäller delägarlag.

   

sidan uppdaterad 20.12.2016

 

OBS!

Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25.5.2018 25.5.2018

- Dataskyddsförordningen gäller alla som upprätthåller personuppgiftsregister, med undantag för privathushåll.
- Enligt principerna i dataskyddsförordningen måste man definiera för vilket ändamål man använder personuppgifterna. Uppgifter ska inte samlas in för säkerhets skull, utan man samlar bara in nödvändiga uppgifter. Den registeransvariga måste anteckna hur man hanterar personuppgifter, hur länge de förvaras och huruvida man ger ut infomation till utomstående instanser.
- I vissa fall behöver den registeransvariga den registrerades medgivande. Medgivande måste fås, om man hanterar personuppgifter på någon annan grund än de som finns i dataskyddsförordningen. Därtill måste man få medgivande för att skicka marknadsföringsmeddelanden.

Se anvisningar för dataskydd för delägarlag här

Kontaktuppgifter i skick!

Lantmäteriverket, många myndigheter, privatpersoner och övriga instanser behöver uppgifter om vem de ska kontakta i ärenden som berör samfällda områden.

Delägarlagen har en lagstadgad skyldighet att lämna in aktuell kontaktinformation till styrelseordförande och viceordförande eller ombudsmannen och hans suppleant till både Lantmäteriverket och Regionalförvaltningsverket.

Lantmäteriverket har en nätsida för anmälningen

Till Regionförvaltningsverket kan du anmäla dina uppgifter per post eller e-post:

Västra- och Inre Finlands Regionförvaltningsverk , PB 200, 65101 Vasa

kirjaamo.lansi@avi.fi.