Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Fiskeövervakning

Väl fungerande fiskeövervakning är en del av vården av fiskevattnen. Genom övervakningen ser man till att lagar och bestämmelser som gäller fisket efterföljs och att de som fiskar har behövliga fisketillstånd.

Fisket övervakas av både myndigheter och fiskeövervakare. Myndigheterna som sköter fiskeövervakning är främst polisen, gränsbevakningsmyndigheten och NTM-centralerna. Fiskeövervakarna är privatpersoner som givits befogenheter att övervaka fiske enligt 12 kapitlet i lagen om fiske. Fiskeövervakaren verkar i sin uppgift under tjänsteansvar och följer förutom lagen om fiske också bestämmelserna i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och språklagen.

Fiskeområdena som ansvarar för ordnande av fiskeövervakning fungerar ofta som fiskeövervakarens uppdragsgivare. Också ägare till vattenområden tillsätter ofta fiskeövervakare för sitt eget område.

Fiskeövervakningens innehåll

Fiskeövervakaren övervakar, att lagar och bestämmelser om fiske efterföljs. Övervakningen rör till exempel fångstmått, fredningstider och -områden samt fiskeredskapens egenskaper. Fiskeövervakaren kontrollerar också att fiskaren har sina tillstånd i skick.

Fiskeövervakarens befogenheter

En fiskeövervakare kan, om hen påträffar olovligt eller lagstridigt fiske, omhänderta fiskeredskap och fångst. Omhändertagna föremål överlåts till polisen eller förvaras enligt polisens anvisningar.

Fiskeövervakaren får också stanna båtar som används i fiske och är berättigad att reda ut fiskares identitetsuppgifter. Till en fiskare som bryter mot lagen om fiske kan fiskeövervakaren ge en anmärkning. Fallet kan också anmälas till polisen för förundersökning och utdömande av straff. Till en fiskare som enligt egen utsaga har betalat fiskevårdsavgiften, men som inte har med sig kvitto över det, kan fiskeövervakaren ge ett åläggande att visa upp bevis. Med åläggandet kan fiskaren inom 7 dagar visa upp kvitto på fiskevårdsavgiften hos polisen. Om det framgår att fiskevårdsavgiften inte har varit betald vid tidpunkten för fisket, fastställer polisen en ordningsbot på 100 €.

Fiskeövervakaren ska vid fiskeövervakning medföra sitt fiskeövervakarkort samt fullmakt för området i fråga. Dessutom ska fiskeövervakarens mörkblåa funktionsbeteckning vara synlig på kläderna. Fiskeövervakarkortet och fullmakten ska vid behov visas upp för kunden.

Att möta en fiskeövervakare

Kom ihåg att ha med dig kvitto över betald fiskevårdsavgift samt eventuella andra fisketillstånd när du fiskar. Fiskaren ska vid uppmaning visa fiskeövervakaren sitt fisketillstånd. Om fiskerätten baserar sig på ålder, ska åldern kunna styrkas med identitetsbevis.

Förutom fiskeövervakaren kan polisen, närings-, trafik- och miljöcentralen, tullen, gränsbevakningen eller Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare kontrollera fisketillstånd.

Fiskeövervakarens behörighetskrav och fullmakt

Som fiskeövervakare kan enbart fungera personer som uppfyller behörighetskraven som ställs upp i 12 kapitlet i lagen om fiske. Kraven gäller rättshandlingsförmåga, tillförlitlighet, redbarhet och lämplighet för uppdraget samt avläggande av provet för fiskeövervakare med godkänt resultat.

En person som uppfyller dessa krav kan på ansökan som riktas till NTM-centralen godkännas som fiskeövervakare. Fiskeövervakarkortet som utfärdas av NTM-centralen räcker ändå inte till som fullmakt. Fiskeövervakaren måste ha en fullmakt för övervakning av ett specificerat vattenområde. Fullmakt kan fås av fiskeområdet eller ägaren av vattenområdet.

Den som befullmäktigar en fiskeövervakare ska inom 2 månader meddela NTM-centralen om fullmakten.

Vid fiskeövervakning måste fiskeövervakaren ha med sig både fiskeövervakarkortet och fullmakten.


   

sidan uppdaterad 18.1.2017

 

Litteratur

Övervakningshandboken2016

Fiskeövervakarens handbok

På våra sidor


Fisketillstånd och avgifter

Länkar


Finlex / Lagen om fiske