Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Företagsformer

Fiske kan utövas genom följande företagsformer:

1. Enskild näringsidkare

 • en fysisk person som idkar yrkes- eller näringsverksamhet
 • kan använda medhjälpare, som betalas lön
 • kan använda andra i förskottsuppbärningsregistret registrerade enskilda näringsidkare som underentrepenörer
 • näringsverksamheten som utövas är endast genom bokföring skild från från näringsidkarens privata egendom och verksamhet
 • svarar med all sin privata egendom för förplitelser orsakade av yrkes- eller näringsutövandet.
 • kan använda inkomster från yrkes- eller näringsutövandet för att täcka privata utgifter (=privat nyttjande)
 • Hur mycket man kan nyttja för privat bruk under räkenskapsperiodens gång begränsas av kravet på eget kapital, dvs. det privata nyttjandet får inte överstiga vinsten.
 • ovat oikeutettuja toimimaan ”toiminimensä l. yrityksensä” puolesta
 • kan och bör registrera sig i handelsregistret
 • det firmanamn man registrerar måste inte nödvändigtvis vara ägarens namn, olika fantasinamn är också tillåtna (se Patent- och registerstyrelsen)
 • måste göra olika myndighetsanmälningar (t.ex. moms, utdrag ur förskottsuppbärningsregistret, registrerad arbetsgivare)
 • ovannämnda anmälningar görs samtidigt som man anmäler sig som enskild näringsidkare ( se Patent- och registerstyrelsen samt Skatteförvaltningen och där blanketter)
 • att anmäla sig till handelsregistret kostar 75,00 € (moms 0 %, december 2010)

2. Personbolag

Då man pratar om personbolag måste man först reda ut vad som menas med begreppet sammanslutningar i beskattningsavseende.

Vad är en sammanslutning?

I inkomstskattelagen avses med sammanslutning:

 • partrederier, öppna bolag och kommanditbolag
 • sådana konsortier som
  a)inte anses som samfund och
  b) två eller flera personer har bildat för att idka näring och
  c) är avsedda att verka för delägarnas gemensamma räkning
  (näringssammanslutning)
 • konsortier som två eller flera personer har bildat för att bruka eller
  förvalta en fastighet (beskattningssammanslutning)

Såsom sammanslutningar betraktas inte konsortier som två eller flera
skattskyldiga som idkar näringsverksamhet har bildat för utförande av ett
byggnadsarbete eller något annat därmed jämförbart arbete, om vilket har
överenskommits på förhand.

Öppet bolag

 • minst två bolagsmän, endera naturliga personer och/eller juridiska personer
 • utövar näringsverksamhet för att uppnå ett gemensamt ekonomiskt syfte
 • skriftligt bolagsavtal, som bl.a. definierar ägarförhållandena, befogenheter, hantering av vinst/förlust och ur man överlåter bolagsandelar.
 • Firmanamnet måste innehålla ordet öppet bolag
 • måste registreras till handelsregistret (se Patent- och registerstyrelsen)
 • alla bolagsmän ansvarar för bolagets skyldigheter samt för egen skuld
 • det förutsätts fortgående verksamhet över tiden
 • kan inte grundas för rent ideell verksamhet
 • kan i eget namn uppgöra kontrakt och övriga rättshandlingar
 • kan äga bolagets egendom själv, och har från bolagsmännen privata tillgångar, separat egendomsmassa
 • kan betala lön åt bolagsmännen eller bolagsmännen kan göra privata uttag till eget bruk, beaktande kravet på eget kapital
 • bolaget svarar inte med bolagsegendomen för bolagsmännens förbindelser
 • det är möjligt att utmäta bolagsmannens bolagsandel från hans skuld
 • Om man inte kommit överrens om annat, kan bolagsmannen endast överlåta sin bolagsandel med de övriga bolagsmännens medgivande
 • bolagsmännens rätt att granska bolagets bokföring, erhålla information om bolagets verksamhet samt rätt att klandra bokslutet kan inte begränsas genom avtal
 • bolagsmännens insatser kan vara endera fysiska eller ekonomiska
 • man anmäler sig med en och samma blankett till handelsregistret och skatteförvaltningens olika register (t.ex. moms-, förskottsuppbärnings-, och registrerad arbetsgivare registren). Se Skatteförvaltningen och där ytj.fi (företags- och organisationsdatasystemets hemsidor)
 • att registrera sig i handelsregistret kostar 180,00 € (moms 0%, december 2010)

Kommanditbolag

 • minst en ansvarig bolagsman
 • minst en tyst bolagsman, vars insats i bolaget är ekonomisk
 • skriftligt bolagsavtal, där man så grundligt som möjligt beskriver verksamhetsområdet, bolagsmännens insatser och ramarna för bolagsmännens verksamhet
 • måste anmälas till handelsregistret
 • att registrera sig i handelsregistret kostar 180, 00 (moms 0 %, december 2010)
 • man anmäler sig med en och samma blankett till handelsregistret och skatteförvaltningens olika register (t.ex. moms-, förskottsuppbärnings-, och registrerad arbetsgivare registren). Se Skatteförvaltningen och där ytj.fi (företags- och organisationsdatasystemets hemsidor)
 • till en tyst bolagsman betalas av bolagets vinst en andel som motsvarar räntan i enlighet med bolagsavtalet
 • förlusten i ett kommanditbolag delas mellan de ansvariga bolagsmännen
 • meddelande av prokura förutsätter inte samtycke av de tysta bolagsmännen
 • de ansvariga bolagsmännen ansvarar för bolagtes förpliktelser, liksom för sina egna skulder
 • en bolagsman är inte ansvarig för förpliktelser som som fötts efter att hans avsked har antecknats och kungjorts i handelsregistret.
 • en bolagsmann som avgått får också själv anmäla sin avgång till handelsregistret

3. Aktiebolag

 • aktiebolagslag
 • man måste uppgöra ett skriftligtavtal om bolagsbildning och bolagsordning
 • Syftet med bolagets verksamhet är att bereda vinst åt aktieägarna
 • en eller fler aktieägare (naturliga och eller juridiska peroner)
 • utlänningar kan vara aktieägare
 • aktieägarna är inte personligen ansvariga för bolagets förpliktelser
 • i bolagsordningen skall alltid anges bolagets firmanamn, bolagets hemort och bolagets verksamhetsområde.
 • att registrera sig i handelsregistret kostar 350 € (moms 0 %, december 2010)
 • aktiekapitalet minst 2 500 €, bestående av en eller fler aktier
 • ett offentligt aktiebolags atiekapital minst 80 000 €
 • den som tecknar aktier är skyldig att betala teckningspris.
 • oberoende rättssubjekt (-person), som utgör ett eget skatteobjekt
 • man måste hålla bolagsstämma, som utövar högsta beslutanderätten
 • en styrelse som består av minst en ordinarie medlem och en suuppleant företräder bolaget
 • verkställande direktören ansvarar för bolagets löpande ärenden
 • små aktiebolag är befriade från revision (se revisionslagen)

 

Länkar


Patent- och registerstyrelsen

Skatteförvaltningen

Finlex / Inkomstskattelag

Finlex / Lag om öppna bolag och kommanditbolag

Finlex / Aktiebolagslag

Finlex / Revisionslagen