Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Strukturstöd

Största delen av de stödeuron som beviljas fiskerihushållningen komnmer via Europeiska fiskerifonden (EFF) som är en av EU:s strukturfonder. Principerna för nyttjandet av medlen styrs av regelverk som omfattar hela EU.

Ett kroniskt problem på EU nivå är att fångsmöjligheterna i jämförelse med fiskekapaciteten är för små, därför har man minimerat direkta stöd som ökar fångstkapaciteten. Man har dock fått in åtgärder i programmet som svarar på våra nationella behov, så som sältoleransstödet som utbetalas på havsområdena.

Strukturstödet beviljas planenligt. Inom ramarna för EU-regelverket har Finland gjort upp ett handlingsprogram samt en strategiplan. Den nuvarande strukturstödsperioden täcker åren 2007-2013.

Stöden har under den här programperioden indelats i fyra riktlinjer (samt en femte riktlinje där stöd reservets för tekniska åtgärder):

Riktlinje 1 innehåller åtgärder som berör havsfisket
Riktlinje 2 täcker vattenbruk, inlandsfiske, fiskförädling och partihandel
Riktlinje 3 förverkligar olika allmännyttiga åtgärder
Riktlinje 4 är en ny stödform för den här programperioden, med vilken man bildat sju regionala fiskerigrupper runt om i Finland.

Betydelsen av planmässighet understryks också för fiskarnas del. Fiskare med godkända utvecklingsplaner kan få en högre stödprocent.

Ansökningarna om strukturstöd behandlas i NTM-centralerna.


 

Länkar

Jord- och skogsbruksministeriet / Företagsstöd till fiskerisektorn

Europeiska fiskerifonden