Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Norra svenska fiskeområdet

Yhteystiedot | Jäsenyhteisöt | Kalastusluvat | Erityismääräykset |  Kartat | 
Kuulutukset | Käyttö-ja hoitosuunnitelmat | Muuta  | Kuvaus  | WWW -sivu

Kalastusalueen erityismääräykset


Lagen om fiske (1045/96) fastställer att spinnfiske inte är tillåtet i forsar och strömdrag i lax- eller sikförande vattendrag. TE-centralen i Österbotten har i beslutet (1010/866/97) fastsället vilka vattendrag som inom Norra svenska fiskeområdet hör till denna kategori: Esse å, Kronoby å, Perho å, Purmo norra ås mittparti och Narsbäckens tillrinningsområde.
HAVETS DELOMRåDE

Gamlakarleby fiskargille: Havsområdet söderom linjen Elba - Mustakari, Nisulapotten samt området 50 m på båda sidor om farleden in till Trullö är fredade för allt fiske året om. Dessutom är vilken vid Morsiussaari fredad för fiske under tiden 15.4.-31.5., samt fågelskyddsområdet vid Harrbådan - Rummelön under tiderna 1.4.-31.5. och 19.-31.10. Tillsvidare.
HAVETS DELOMRåDE

Öja fiskelag: Alla flador, bäckar och glon under våren är fredade för allt fiske. Dessutom även området 100 m på var sida om Öjasjöns dammar. Tillsvidare.
HAVETS DELOMRåDE

Eugmo bys fiskelag: Stocköstorviken är fredad för allt fiske året om. Vissa vikar och sjöar är fredade under vårens fisklek i maj och juni. (Svartviken, Bastuviken, ett område i Sandsvikssjön, Hålöura, ett område i Funkönssjön, Österskatareviln, Langvarpet, Djupören, Borgvike). Sammanlagt ca 70 ha.
Tillsvidare.
HAVETS DELOMRåDE

Larsmo bys fiskelag: Havsområdet mellan Risöhäll - Sandgrundet - Utstensgrundet - Gräggören - Lilla Furuholmen är fredat för allt fiske hela året.
Tillsvidare.
HAVETS DELOMRÅDE
Voimassaoloaika
..2004-01-01 - ..2006-12-31

Norra svenska fiskeområde har, på årsstämman 2003 beslutat att, enligt lagen om fiske 35 §, införa ett minimimått på 25 cm för sik på alla vatten som ligger inom fiskeområdet, under tiden 1.1 2004 - 31.12 2006.

Norra svenska fiskeområdet on vuosikokouksessaan 2003, päättänyt kalastuslajin 35 § mukaisesti, että siian alamitta on 25 cm, kaikilla kalastusalueeseen kuuluvilla vesillä 1.1 2004 - 31.12 2006 välisenä aikana.
LARSMOSJöN OCH åARNAS DELOMRåDE

Kronoby fiskelag: Gåsö- och Kaskhuskanalerna är fredade från allt fiske året om. Vargholmsfladan och området mellan Kilogrundet och Riskas villa är fredat under perioden 15.4.-15.6. Tillsvidare.
LARSMOSJöN OCH åARNAS DELOMRåDE

Kronoby fiskelag: Gåsö- och Kaskhuskanalerna är fredade från allt fiske året om. Vargholmsfladan och området mellan Kilogrundet och Riskas villa är fredat under perioden 15.4.-15.6. Tillsvidare.
LARSMOSJöN OCH åARNAS DELOMRåDE

Pirilö fiskelag: Myllyperä och Gubbträsket är fredade för allt fiske året om. Tillsvidare.
LARSMOSJöN OCH åARNAS DELOMRåDE

Eugmo bys fiskelag: Kuddusviken är fredad under vårens fisklek i maj och juni. Tillsvidare.
LARSMOSJöN OCH åARNAS DELOMRåDE

Terjärv fiskelag: Ett område ca 200 m i övre delen av Kortjärv är fredad för allt fiske hela året. Tillsvidare.
LARSMOSJÖN OCH ÅARNAS DELOMRÅDE

Norra svenska fiskeområde har, på årsstämman 2004 beslutat att, enligt lagen om fiske § 32 införa 55 mm, som minsta tillåtna maskvidd för gösfiske med nät i Larsmosjön. Regleringen gäller hela året.

Norra svenska fiskeområdet on vuosikokouksessaan 2004, päättänyt kalastuslain 32 § mukaisesti , että kuhan kalastuksessa verkkojen pienin sallittu silmukkakoko Luodonjärvessä on 55 mm.
Säänöstely on voimassa läpi vuoden.

NORRA SVENSKA FISKEOMRåDET

Minimimått inom fiskeområdet sedan 1994: Sikens minimimått: 25 cm i hela fiskeområdets vattenområde (Norra svenska fiskeområdet § 17, årstämman 17.6.1994).
PERHOåS DELOMRåDE

Rödsö fiskelag: Fredning av Skataforsen för fiske med kastspö och mete. Möllersfjärden är fredad under våren för allt fiske. Tillsvidare.
PERHOåS DELOMRåDE

Korplax fiskelag: Mynningen utanför Korplaxbäcken, fredad från en månad varje år på våren. Tillsvidare.
PERHOåS DELOMRåDE

Nedervetil fiskargille: Åsträcken mellan Lahnakoski och Kaitfors fredad för ryssje- och nätfiske. Bäckarna mellan Paasila och Kutus samt ån och Mustas är totalfredade. Tillsvidare.
STOCKöSTORVIKE På STOCKöN I EUGMO, LARSMO SKäRGåRD

Totalfredat vattenområdet (för spinn- och pilk- och övrigt fiske) sedan 1996 -. (TE.centralen enligt 11 § lagen om fiske)