Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Fiskevård


Till fiskevård hör att sörja för en god vattenkvalitet och miljö samt friska fiskbestånd. Att ordna och reglera fisket är också det fiskevård. Enligt lagen om fiske är det vattenägarna som är ansvariga för att ordna fisket och vårda fiskbestånden.

Centrala mål för fiskevården är att fiskresurserna utnyttjas på ett hållbart sätt och att man kan trygga en naturlig fortplantning för fiskarna. Först och främst borde man sträva efter att nå målen genom att styra fisket och genom att restaurera fiskarnas livsmiljö. Om inte dessa åtgärder räcker till, kan man förbättra fiskemöjligheterna genom att sätta ut fisk.

Ordnande av fiske

Då man ordnar fisket ska man se till att fiskevattnen varken över- eller underfiskas. Hur mycket man fiskar, och på vilket sätt man fiskar, påverkar fiskbestånden.

Man kan styra fisket genom olika bestämmelser om hur redskapen får se ut och hur de får användas. Man kan också reglera minimimått, fiskeeffekt och fångstmängder. Om ett vatten överfiskas måste vattenägarna bedöma fördelningen av fiskerätter på nytt. Om fiskevattnet å andra sidan underutnyttjas kan vattenägarna sälja yrkesfisketillstånd eller hyra ut vattnen för fiske.

Restaurering

Många av våra vatten lider idag av övergödning eller försurning. Man kan till exempel förbättra vattenkvaliteten genom att styra medel för borttagning av vattenväxter, bortfiske, kalkning eller luftning, allt beroende på utgångsläget. Man kan också förbättra fiskarnas levnadsmiljö genom att bygga och restaurera lekplatser eller yngelområden. Genom att ta bort vandringshinder och bygga fiskvägar förbättrar man fiskarnas lekmöjligheter.

Utsättning av fisk och kräftor

Att sätta ut fisk är en viktig vårdform. De medel som delägarlag får från delägarna i form av redskapsavgifter, från utomstående i form av fisketillstånd och från staten i form av återbetalade fiskevårdsavgifter styrs ofta till fiskutsättningar. Delägarlagen fattar på sina årsstämmor beslut om vilka fiskyngel som införskaffas. Om man sätter ut en fiskart som inte förekommer på området från förut, måste man ha ett tillstånd av Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Flodkräftor får fortsättningsvis planteras ut, men signalkräftorna finns sedan 2016 på EU:s lista över främmande skadliga arter ochutplantering av dem är förbjudet.

Sidan uppdaterad 19.12.2016

 

Litteratur

Istuta paremmin

Istuta Paremmin. Käsikirja kalojen ja rapujen istuttajille

Kalaveden hoito

Kalaveden Hoito

Länkar

Naturresursinstitutet