Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Fiskeområdets roller

Expert inom sitt område

Fiskeområdet är en expert på fiskerihushållningen inom sitt verksamhetsområde. Fiskeområdet har en helhetsbild av ordnandet och nyttjandet av fisket och vad som påverkar fisket inom verksamhetsområdet.

Intressebevakare

Till fiskeområdets uppgifter hör att befrämja fiskerihushållningen. Till detta hör att påverka sådana projekt som kan ha en inverkan på fisket. Fiskeområdet har setts som sakägare i ärenden som avgörs med stöd av lagen om fiske samt i vatten- och miljötillståndsärenden.

Myndigheterna måste höra fiskeområdet, innan de fattar beslut som påverkar fiskerihushållningen. I projekt som kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen eller vattenlagen är fiskeområdet i nyckelställning. Fiskeområdet har rätt att föra fram sin åsikt om projektet och även överklaga om beslutet ur fiskerihushållningssynvinkel är dåligt.

Regionalförvaltningsverket beviljar tillstånd i enlighet med vattenlagen och miljöskyddslagen. Det är bra att följa upp aktuella projekt på regionalförvaltningsverkets hemsidor (www.avi.fi).

Fiskeområdet befrämjar och planerar fiskerihushållningen


Fiskeområdet ska befrämja och följa upp fiskerihushållningen inom sitt verksamhetsområde. Enligt lagen om fiske ska fiskeområdet se till att fisket ordnas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Utöver de uppgifter som nämns i lagen kan fiskeområdet utforma sin roll genom egen aktivitet. I sin verksamhet måste fiskeområdet beakta nationella och regionala riktlinjer, så som NTM-centralernas beslut. Det är viktigt att fiskeområdet skapar nätverk och samarbetar med alla aktörer inom den egna branschen och nära liggande branscher.

Fiskeområdets nyttjande- och vårdplan är ett viktigt instrument då man planerar fiskerihushållningen. Planen är även av betydelse då myndigheterna fattar beslut.

   


sidan uppdaterad 6.3.2017

 

Litteratur

FOhandbok

Handbok för fiskeområden


Länkar

Regionförvaltningsverket

NTM-centralerna