Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Sammanslagning av delägarlag

Fastighetsbildningslagen möjliggör att slå ihop samfällda vattenområden. Genom att slå samman två eller flera samfälligheter kan man få till stånd ett större enhetligt vattenområde. Genomförda sammanslagningar visar på att man i en större helhet har bättre förutsättningar att förvalta egendomen. En fungerande enhet består ofta av tusentals hektar, gärna ett tiotusental hektar.

Fördelar

Till fördelarna med stora enheter hör bättre förutsättningar att vårda vattenområdet och fiskstammarna. Förvaltningskostnaderna för organisering av stämmor och dylikt minskar. Ur en större ägarskara är det samtidigt lättare att hitta intresserade personer för förtroendeuppdrag.

Värdet på ett större enhetligt vattenområde är oftast större än summan av flera små. Fiskemöjligheterna utvidgas och man kan sköta om egendomen bättre. Det här inverkar på delägarfastigheternas värde.

Då fiskemöjligheterna är bättre kan man också ta ut högre priser för fisketillstånd.

Hur ska man gå till väga?

Sammanslagningsprocessen inleds genom informationsspridning bland delägarna. Delägarna ska i god tid få bekanta sig med sammanslagningens fördelar och bakgrund. Sammanslagningen i sin helhet är en process med många skeden, och det kan vara bra att söka hjälp till exempel via fiskerirådgivningen.

När man vet att delägarna stöder genomförandet av sammanslagningen, är det dags att sammankalla delägarlagets stämma. På stämman fattar man beslut om sammanslagningen. Varje delägarlag som går med i sammanslagningen fattar skilt för sig beslut på sin stämma.

Sammanslagning är ett beslut som kräver kvalificerad majoritet enligt 15 § i lagen om samfälligheter. Det här innebär, att beslutet ska understödas av minst 2/3 av rösterna och minst en tredjedel av delägarna.

Efter att fristen för rättelseyrkanden och rättegångar angående stämmans laglighet gått ut och beslutet därmed har blivit slutgiltigt, gör delägarlagen sinsemellan ett avtal om sammanslagningen. I avtalet antecknar man villkor för sammanslagningen. Därefter kontaktar man lantmäteriverket och ansöker om en sammanslagningsförrättning. Det nya, sammanslagna delägarlaget uppstår genom förrättningen och uppgörandet av nya stadgar.

   


sidan uppdaterad 20.12.2016

 

På våra sidor

Schema över sammanslagning av delägarlag

Föredrag om sammanslagning av delägarlag


Länkar

Lantmäteriverket/Samman-slagning av samfällda vattenområden