Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Beslutsfattande

Organ

Organ i det konstituerade delägarlaget är stämman och styrelsen. I stället för styrelse kan man också ha en eller flera ombudsmän.

Stämman är delägarlagets högsta beslutsfattande organ. Styrelsen representerar delägarlaget vid domstolar och andra myndigheter.

I stadgarna kan man bestämma att styrelsen får använda beslutanderätt i stället för stämman i vissa ärenden med mindre betydelse.

Stadgar

Ett konstituerat delägarlag följer i sin verksamhet sina egna stadgar. Från och med den 1.10.2011 är det regionalförvaltningsverket som fastställer stadgarna. Dessutom följer delägarlaget lagen om samfälligheter.

Om delägarlaget tidigare har konstituerat sig som ett fiskelag, räknar man delägarlaget som konstituerat också efter lagändringen år 2001 som slog ihop delägarlags- och fiskelagsförvaltningen. De gamla stadgarna för fiskelaget är däremot ofta till vissa delar i strid med lagen om samfälligheter. Då ska man tillämpa de bestämmelser som finns i lagen tills man har uppdaterat stadgarna.

Okonstituerade delägarlag

Ett delägarlag kan fungera också som okonstituerat. Då har delägarlaget inga stadgar. Beslutanderätten utövas av delägarlagets stämma. Ett okonstituerat delägarlag kan inte ha en styrelse.

Också som okonstituerat har delägarlaget rättshandlingsförmåga och kan få rättigheter och ingå förbindelser i sitt namn.

Angående kallelser till stämma och övriga procedurer vid stämman tillämpar man reglerna i lagen om samfälligheter.

Ett delägarlag kan konstituera sig genom att sammankalla stämman, där man med kvalificerad majoritet besluter om att godkänna stadgar för delägarlaget. Kvalificerad majoritet innebär, att beslutet ska understödas av minst två tredjedelar av rösterna som givits (röstmängden är beroende på var och en delägares ägoandel) och dessutom minst en tredjedel av delägarna som deltagit i röstningen.

   


sidan uppdaterad 20.12.2016

 

På våra sidor


Modellstadgar för delägarlag (word)

Modellstadgar för delägarlag (pdf)

Modell för kallelse till delägarlagets stämma

Föredragningslista för delägarlagets årsstämma

Modell för delägarstämmans röstlängd

Modell för delägarstämmans röstlängd PDF

Modell för delägarlagets budget

Modell för delägarlagets verksamhetsplan

Modell för delägarlagets verksamhetsredogörelse

Modell för fullmakt

Modell för kommunikationsplan

Modell för pressmeddelande

Länkar


Lantmäteriverket

Finlex /Lag om samfälligheter